سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

طبع مسلم از محبت قاهر است

مسلم ار عاشق نباشد کافر استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - طبع مسلم از محبت قاهر است

xfu lsgl hc lpfj rhiv hsj

lsgl hv uhar kfhan ;htv hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 486263