سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

صلح ، شر گردد چو مقصود است غیر

گر خدا باشد غرض جنگ است خیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - صلح ، شر گردد چو مقصود است غیر

wgp ، av 'vnn ], lrw,n hsj ydv

'v onh fhan yvq [k' hsj odvتعداد ابیات منتشر شده : 285739