سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

حکمران مهر و ماه و انجم است

شاه ما مفلس ترین مردم استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - حکمران مهر و ماه و انجم است

p;lvhk liv , lhi , hk[l hsj

ahi lh ltgs jvdk lvnl hsjتعداد ابیات منتشر شده : 285739