سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

جانم از درد جدائی در نفیر

آن رهی کو سبزه کم دارد بگیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - جانم از درد جدائی در نفیر

[hkl hc nvn [nhئd nv ktdv

Hk vid ;, sfci ;l nhvn f'dvتعداد ابیات منتشر شده : 327369