سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

در جهان ما دو تا آمد وجود

جان و تن آن بی نمود آن با نمودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - در جهان ما دو تا آمد وجود

nv [ihk lh n, jh Hln ,[,n

[hk , jk Hk fd kl,n Hk fh kl,nتعداد ابیات منتشر شده : 327396