سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

چون بگیرم منزلی گوید که خیز

مرد خود رس بحر را داند قفیزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - چون بگیرم منزلی گوید که خیز

],k f'dvl lkcgd ',dn ;i odc

lvn o,n vs fpv vh nhkn rtdcتعداد ابیات منتشر شده : 331673