سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

در سفر یار است و صحبت قائم است

فرد ره گیر است و ملت قائم استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - در سفر یار است و صحبت قائم است

nv stv dhv hsj , wpfj rhئl hsj

tvn vi 'dv hsj , lgj rhئl hsjتعداد ابیات منتشر شده : 367907