سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

با تو گویم سر اسلام است شرع

شرع آغاز است و انجام است شرعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - با تو گویم سر اسلام است شرع

fh j, ',dl sv hsghl hsj avu

avu Hyhc hsj , hk[hl hsj avu

تعداد ابیات منتشر شده : 510165