سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

نا خدا را یم روی از ساحل است

اختیار جاده ها از منزل استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - نا خدا را یم روی از ساحل است

kh onh vh dl v,d hc shpg hsj

hojdhv [hni ih hc lkcg hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 486263