سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

نا خدا را یم روی از ساحل است

اختیار جاده ها از منزل استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - نا خدا را یم روی از ساحل است

kh onh vh dl v,d hc shpg hsj

hojdhv [hni ih hc lkcg hsj


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727