سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

مدعا مضراب ساز همت است

مرکزی کو جاذب هر قوت استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - مدعا مضراب ساز همت است

lnuh lqvhf shc ilj hsj

lv;cd ;, [hbf iv r,j hsjتعداد ابیات منتشر شده : 367921