سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

خوش نوائی نغمه ساز قم زد است

زخمهٔ معنی بر ابریشم زد استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - خوش نوائی نغمه ساز قم زد است

o,a k,hئd kyli shc rl cn hsj

coliٔ lukd fv hfvdal cn hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 505890