سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

خوش نوائی نغمه ساز قم زد است

زخمهٔ معنی بر ابریشم زد استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - خوش نوائی نغمه ساز قم زد است

o,a k,hئd kyli shc rl cn hsj

coliٔ lukd fv hfvdal cn hsj

 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث در حافظ
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی گاه مستی و گاه خرابی تو در اوحدی
 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در سنایی غزنوی
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی منی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501289