سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

ناله ها در کشت جان کاریده است

تا نوای یک اذان بالیده استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - ناله ها در کشت جان کاریده است

khgi ih nv ;aj [hk ;hvdni hsj

jh k,hd d; hbhk fhgdni hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 466260