سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

باز طرح آزری انداخت است

تازه تر پروردگاری ساخت استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - باز طرح آزری انداخت است

fhc xvp Hcvd hknhoj hsj

jhci jv \v,vn'hvd shoj hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165