سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

تنگی ات پهنا پذیرد در جهان

کار تو اندام گیرد در جهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - تنگی ات پهنا پذیرد در جهان

jk'd hj \ikh \bdvn nv [ihk

;hv j, hknhl 'dvn nv [ihk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165