سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

سر زند از ماضی تو حال تو

خیزد از حال تو استقبال توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - سر زند از ماضی تو حال تو

sv ckn hc lhqd j, phg j,

odcn hc phg j, hsjrfhg j,تعداد ابیات منتشر شده : 285739