سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

پوشش عریانی مردان زن است

حسن دلجو عشق را پیراهن استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - پوشش عریانی مردان زن است

\,aa uvdhkd lvnhk ck hsj

psk ng[, uar vh \dvhik hsjتعداد ابیات منتشر شده : 367907