سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

شفقت او شفقت پیغمبر است

سیرت اقوام را صورتگر استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - شفقت او شفقت پیغمبر است

atrj h, atrj \dylfv hsj

sdvj hr,hl vh w,vj'v hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165