سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

ملت از تکریم ارحام است و بس

ورنه کار زندگی خام است و بسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - ملت از تکریم ارحام است و بس

lgj hc j;vdl hvphl hsj , fs

,vki ;hv ckn'd ohl hsj , fs

تعداد ابیات منتشر شده : 474522