سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

فکر او از تاب مغرب روشن است

ظاهرش زن باطن او نازن استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - فکر او از تاب مغرب روشن است

t;v h, hc jhf lyvf v,ak hsj

zhiva ck fhxk h, khck hsjتعداد ابیات منتشر شده : 367950