سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

در هوایم یا میان ترکشم

هر کجا باشم سراپا آتشمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - در هوایم یا میان ترکشم

nv i,hdl dh ldhk jv;al

iv ;[h fhal svh\h Hjal


 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712