سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

درون سینهٔ ما سوز آرزو ز کجاست؟

سبو ز ماست ولی باده در سبو ز کجاست؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - درون سینهٔ ما سوز آرزو ز کجاست؟

nv,k sdkiٔ lh s,c Hvc, c ;[hsj?

sf, c lhsj ,gd fhni nv sf, c ;[hsj?


 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630