سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

مس خامی که دارم از محبت کیمیا سازم

که فردا چون رسم پیش تو از من ارمغان خواهیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - مس خامی که دارم از محبت کیمیا سازم

ls ohld ;i nhvl hc lpfj ;dldh shcl

;i tvnh ],k vsl \da j, hc lk hvlyhk o,hid


 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی دختر در فردوسی
 • جستجوی معنی بیت اول در انوری
 • جستجوی به چه کارآیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658