سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

روبهی آموختم از خویش دور افتاده ام

چاره پردازن به آغوش نیستانم بریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - روبهی آموختم از خویش دور افتاده ام

v,fid Hl,ojl hc o,da n,v htjhni hl

]hvi \vnhck fi Hy,a kdsjhkl fvdn

تعداد ابیات منتشر شده : 507660