سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

در میان سینه حرفی داشتم گم کرده ام

گرچه پیرم پیش ملای دبستانم بریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - در میان سینه حرفی داشتم گم کرده ام

nv ldhk sdki pvtd nhajl 'l ;vni hl

'v]i \dvl \da lghd nfsjhkl fvdn

تعداد ابیات منتشر شده : 507630