سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

ساز خاموشم نوای دیگری دارم هنوز

آنکه بازم پرده گرداند پی آنم بریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - ساز خاموشم نوای دیگری دارم هنوز

shc ohl,al k,hd nd'vd nhvl ik,c

Hk;i fhcl \vni 'vnhkn \d Hkl fvdn

 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی فارغ از گردش ایام در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی خدمت خلق در حافظ
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630