سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

در شب من آفتاب آن کهن داغی بس است

این چراغ زیر فانوس از شبستانم بریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - در شب من آفتاب آن کهن داغی بس است

nv af lk Htjhf Hk ;ik nhyd fs hsj

hdk ]vhy cdv thk,s hc afsjhkl fvdn

تعداد ابیات منتشر شده : 507660