سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

عاشق آن نیست که لب گرم فغانی دارد

عاشق آنست که بر کف دو جهانی داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - عاشق آن نیست که لب گرم فغانی دارد

uhar Hk kdsj ;i gf 'vl tyhkd nhvn

uhar Hksj ;i fv ;t n, [ihkd nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712