سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

شکست کشتی ادراک مرشدان کهن

خوشا کسی که به دریا سفینه ساخت مراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - شکست کشتی ادراک مرشدان کهن

a;sj ;ajd hnvh; lvanhk ;ik

o,ah ;sd ;i fi nvdh stdki shoj lvh

تعداد ابیات منتشر شده : 474537