سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

من بندهٔ آزادم عشق است امام من

عشق است امام من عقل است غلام منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - من بندهٔ آزادم عشق است امام من

lk fkniٔ Hchnl uar hsj hlhl lk

uar hsj hlhl lk urg hsj yghl lk

 • جستجوی بر ماهی در همه ی آثار
 • جستجوی یاد در همه ی آثار
 • جستجوی جفا در وحشی بافقی
 • جستجوی نار در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باغبان در همه ی آثار
 • جستجوی پیکار در فردوسی
 • جستجوی بس تجربہ کردیم در حافظ
 • جستجوی هدیه در همه ی آثار
 • جستجوی از چمن تا در بیدل دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165