سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

من بندهٔ آزادم عشق است امام من

عشق است امام من عقل است غلام منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - من بندهٔ آزادم عشق است امام من

lk fkniٔ Hchnl uar hsj hlhl lk

uar hsj hlhl lk urg hsj yghl lkتعداد ابیات منتشر شده : 367950