سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

لاله و گل از نوایم بی نصیب

طایرم در گلستان خود غریبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - لاله و گل از نوایم بی نصیب

ghgi , 'g hc k,hdl fd kwdf

xhdvl nv 'gsjhk o,n yvdfتعداد ابیات منتشر شده : 292227