سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

نفس آشفته موجی از یم اوست

نی ما نغمهٔ ما از دم اوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - نفس آشفته موجی از یم اوست

kts Hatji l,[d hc dl h,sj

kd lh kyliٔ lh hc nl h,sj

تعداد ابیات منتشر شده : 466260