سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

ز شاخ آرزو بر خورده ام من

به راز زندگی پی برده ام منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - ز شاخ آرزو بر خورده ام من

c aho Hvc, fv o,vni hl lk

fi vhc ckn'd \d fvni hl lk


 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644