سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

فریب کشمکش عقل دیدنی دارد

که میر قافله و ذوق رهزنی داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - فریب کشمکش عقل دیدنی دارد

tvdf ;al;a urg ndnkd nhvn

;i ldv rhtgi , b,r vickd nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712