سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

کی تواند گفت شرح کارزار زندگی

«می پرد رنگش حبابی چون بدریا بشکند»آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - کی تواند گفت شرح کارزار زندگی

;d j,hkn 'tj avp ;hvchv ckn'd

«ld \vn vk'a pfhfd ],k fnvdh fa;kn»


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561