سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

یا مثال سیل بی زنهار خیز

فارغ از پست و بلند راه شوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - یا مثال سیل بی زنهار خیز

dh lehg sdg fd ckihv odc

thvy hc \sj , fgkn vhi a,


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586