سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

مزن وسمه بر ریش و ابروی خویش

جوانی ز دزدیدن سال نیست



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - مزن وسمه بر ریش و ابروی خویش

lck ,sli fv vda , hfv,d o,da

[,hkd c ncndnk shg kdsj


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561