سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

ندارد کار با دون همتان عشق

تذرو مرده را شاهین نگیردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - ندارد کار با دون همتان عشق

knhvn ;hv fh n,k iljhk uar

jbv, lvni vh ahidk k'dvn


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561