سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

نقد شاعر در خور بازار نیست

نان به سیم نسترن نتوان خریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - نقد شاعر در خور بازار نیست

krn ahuv nv o,v fhchv kdsj

khk fi sdl ksjvk kj,hk ovdn


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561