سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

چه خوش بودی اگر مرد نکویی

ز بند باستان آزاد رفتیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - چه خوش بودی اگر مرد نکویی

]i o,a f,nd h'v lvn k;,dd

c fkn fhsjhk Hchn vtjd


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561