سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

سخن راز هر پرده ساز کرد

ز راز نهان پرده را باز کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - سخن راز هر پرده ساز کرد

sok vhc iv \vni shc ;vn

c vhc kihk \vni vh fhc ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 507645