سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

برون داد پاسخ به شرمندگی

که ای تو از آفاق را زندگیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - برون داد پاسخ به شرمندگی

fv,k nhn \hso fi avlkn'd

;i hd j, hc Hthr vh ckn'd

تعداد ابیات منتشر شده : 507630