سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

گر از آهنین قلعه داری پناه

مباش ایمن از ناوک دادخواهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - گر از آهنین قلعه داری پناه

'v hc Hikdk rgui nhvd \khi

lfha hdlk hc kh,; nhno,hi

تعداد ابیات منتشر شده : 507645