سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

نگارندهٔ لوح این داستان

چنین راست کرد از خط راستانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - نگارندهٔ لوح این داستان

k'hvkniٔ g,p hdk nhsjhk

]kdk vhsj ;vn hc ox vhsjhk

تعداد ابیات منتشر شده : 507630