سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

به فیروزی آفاق را کرد رام

به شمشیر بگرفت عالم تمامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - به فیروزی آفاق را کرد رام

fi tdv,cd Hthr vh ;vn vhl

fi aladv f'vtj uhgl jlhl

تعداد ابیات منتشر شده : 507630