سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

سکندر به پاسخ زبان بر گشاد

ز درج دهن کان گوهر گشادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - سکندر به پاسخ زبان بر گشاد

s;knv fi \hso cfhk fv 'ahn

c nv[ nik ;hk ',iv 'ahn

تعداد ابیات منتشر شده : 508095