سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

بسی پی فشردم به جویندگی

که شویم لب از چشمه زندگیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - بسی پی فشردم به جویندگی

fsd \d tavnl fi [,dkn'd

;i a,dl gf hc ]ali ckn'd

تعداد ابیات منتشر شده : 508050