سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چو بر مرگ من بود تقدیر غیب

ز محرومی آب حیوان چه عیبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چو بر مرگ من بود تقدیر غیب

], fv lv' lk f,n jrndv ydf

c lpv,ld Hf pd,hk ]i udf

تعداد ابیات منتشر شده : 508050