سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

چو مردم ندارد گریز از هلاک

چه در قعر دریا چه بر روی خاکآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - چو مردم ندارد گریز از هلاک

], lvnl knhvn 'vdc hc igh;

]i nv ruv nvdh ]i fv v,d oh;

تعداد ابیات منتشر شده : 508050