سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

وگر مردمی چون درون آمدی؟

که مردم ندیدت که چون آمدی؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - وگر مردمی چون درون آمدی؟

,'v lvnld ],k nv,k Hlnd?

;i lvnl kndnj ;i ],k Hlnd?

تعداد ابیات منتشر شده : 508575