سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

گذشت آنکه با هم نشستیم و خاست

کنون رفته را باز جستن خطاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیرخسرو دهلوی - گذشت آنکه با هم نشستیم و خاست

'baj Hk;i fh il kasjdl , ohsj

;k,k vtji vh fhc [sjk oxhsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508665